Vol 3, No 5

Table of Contents

Articles

Kushal Patel
PDF
Avishek Paul, Indrajit Pandey, Nantu Das
PDF
Sumonto Sarker, Rumpa Rani Sarker, Sree Dilip Kumar Adhikari, Md. Bayzid Bostame
PDF
Basant Kumar Verma, Dr. Binod Kumar
PDF
Basant Kumar Verma, Dr. Binod Kumar
PDF
Rakesh Kumar Lodhi Lodhi, Gajendra Singh Chandel, Kailash Patidar
Soma Ray, Sutapa Garain, Sayan Das, Sukhendu Jana, Debasish De, Utpal Gangopadhyay
PDF
Neha Saxena, Pankaj Kawadkar
Nitin Laxman Ahire
PDF
Yong Yun Fen, Dr. Wong Sew Kin, Dr. Pang Wai Leong
PDF
Charusmita Dhiman, Kalpana Mudaliar
Prof. Bhavna Ambudkar, Ms. Nilakshee Rajule, Sabah Gowhar, Suresh Pawar, Abhijit Raut
PDF
Jagdish R.Yadav, Dr.A.K. Srivastava
PDF
Shibu N.V, Oswalt Manoj S, Nisha Soms
PDF
Nidhi Tiwari, Prof.Rajesh Kumar Kaushal
PDF
Mujthaba Waseem K, Dr. Vidushisarma
PDF
S M Hasan Mahmud, Md. Fazla Elahe, Hosney Jahan
PDF
Mousumi Saha, Mst Zakia Sultana Lima, Syeda Jannatul Ferdousi, Nasrin Sultana
PDF